WorkOut

WorkOutové hřiště bylo zprovozněno na konci srpna 2021 a je prvním novým sportovištěm vybudovaným v rámci revitalizace sportovního areálu.

Provozní řád

 • vstup a užívání hřiště pouze na vlastní zodpovědnost 
 • na každém prvku může cvičit nanejvýš jedna osoba
 • v případě sdílení celé konstrukce více cvičenci dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zraněním
 • používání zařízení objektu nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý cvičební prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
 • přístup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která je povinna zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 let využívat
 • zařízení smí být používáno pouze mládeží a dospělými nebo při celkové výšce postavy větší než 140 cm
 • dodržujte stanovené věkové hranice pro jednotlivé cvičební prvky
 • neužívejte zařízení, pokud se v něm nachází předměty, které by mohly ohrozit uživatele
 • používání prvků je povoleno pouze způsoby popsaným v návodu použití

Na hřišti je zakázáno

 • kouření, konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek, rozdělávání ohně, používání zábavné pyrotechniky, vnášení zbraní a ostrých předmětů
 • využívání objektu k propagačním, reklamním, kulturním či komerčním účelům bez souhlasu provozovatele
 • užívání zařízení při zjištěném poškození
 • vstupu se zvířaty
 • úmyslné poškozování, přemísťování, znečišťování prvků a povrchu